Woorden ตัวอย่างคำต่างๆ

handige woorden en zinnen

Veelvouden เป็นชุด penchoed
beide ทั้งสอง tangsong
enkele (ขา)เดียว kgaa dieuw
dubbel สองเท่า songkgaa
drievoud สามเท่า saamthuow
een paar คู่ khoe
een half dozijn ครึ่งโหล khrunglho
een dozijn หนึ่งโหล neunglho
een gros ขั้นต้น kgunton
  
Keren ครั้ง  khrang
één keer หนึ่งครั้ง  neungkhrang
twee keer สองครั้ง songkhrang
drie keer สามครั้ง saamkhrang
vier keer สี่ครั้ง siekhrang
vijf keer ห้าครั้ง haakhrang
zes keer หกครั้ง hokkhrang
zeven keer เจ็ดครั้ง tjedkhrang
  
Kwantiteit ปริมาณ parimaan
veel มาก  maak
weinig น้อย  nooi
alles ทั้งหมด  tangmhod
niets ไม่มี  maimie
meer เพิ่ม peuam
minder น้อยกว่า noikwaa
groot ใหญ่  yai
klein เล็ก lek
volledig สมบูรณ์ somboen
het meest มากที่สุด  maaktiesoed
het minst น้อยที่สุด  nooitiesoed
genoeg พอแล้ว  poolew
onvoldoende ไม่เพียงพอ maipiangpoo
  
Tijds een heden  เวลาปัจจุบัน
 welaapanjoeban
seconde วินาที winatie
minuut นาที natie
kwartier สิบห้านาที siphaanatie
half uur ครึ่งชั่วโมง khrungchouwmong
uur ชั่วโมง  chouwmong
dag วัน  wan
week สัปดาห์/อาทิตย์ sapdaa/atid
maand เดือน duun
kwartaal หนึ่งในสี่  neungnaisie
jaar ปี  pie
decennium ทศวรรษ todsawad
eeuw ศตวรรษ  satawad
millennium สหัสวรรษ sahasawad
    
Dagdelen เวลาของวัน  welaakgongwan
dageraad รุ่งอรุณ  Reong aroen
zonsopgang พระอาทิตย์ขึ้น Praatidk gun
ochtend ตอนเช้า Ton chouw
middaguur ตอนเที่ยง Ton theng
middag เที่ยง theng
avond ตอนเย็น  Ton yen
nacht ตอนกลางคืน Ton klangkhun
schemering พลบค่ำ plopkham
zonsondergang พระอาทิตย์ตกดิน,
ตะวันตกดิน
Praatid tokdin/tawan tokdin
middernacht กลางคืน  klangkhun
midden in de nacht เที่ยงคืน  thengkhun
  
Weekeinde สุดสัปดาห์  soedsapdaa  
De maanden van het jaar เดือนของปี
deunkgongpie
januari มกราคม  mokarakom
februari กุมภาพันธ์  kumpapan
maart มีนาคม  miemakom
april เมษายน  meesayon
mei พฤษภาคม  prusapakom
juni มิถุนายน  mitoenayon
juli กรกฎาคม  karakadakom
augustus สิงหาคม  singhaakom
september กันยายน  kanyayon
oktober ตุลาคม toelakom
november พฤศจิกายน  prusatjikayon
december ธันวาคม thanwakom
    
De vier seizoenen ฤดูสี่ฤดู  rudoe sierudoe
lente ฤดูใบไม้ผลิ rudoe baimaipli
zomer ฤดูร้อน  rudoe ron
herfst ฤดูใบไม้ร่วง  rudoe baimairoung
winter ฤดูหนาว  rudoe nhouw
    
Feestdagen ฉลองวันหยุด  chalongwanyhoed
Nieuwjaar ปีใหม่ piemai
Gelukkig Nieuwjaar! สุขสันต์วันปีใหม่  suksan wanpiemai
Valentijnsdag วันวาเลนไทน์  wan walentiid
Goede Vrijdag  วันศุกร์วันดี  wansoekwandie
pasen วันอีสเตอร์ waniester
hemelvaartsdag วันเสด็จขึ้นสู่สวรรค์  wansaded kgun soesawan
pinksteren   
Kerstmis คริสต์มาส  khrissmas

kerstavond เ็ย็นวันคริสต์มาส  Yen wankhrissmas
Eerste Kerstdag คริสต์มาสวันแรก  Khrissmas wanrek
Tweede Kerstdag คริสต์มาสวันที่สอง  Khrissmas wantiesong
Gelukkig kerstfeest! สุขสันต์วันคริสต์มาส suksan wan khrissmas
Oudejaarsavond วันส่งท้ายปีเก่า  wansongtai piekouw
verjaardag วันเกิด  wankeud
Prettige verjaardag! สุขสันต์วันวันเกิด   suksanwankeud
    
Decennia ทศวรรษที่ผ่านมา todsawad tiephanma
de jaren nul ในปีที่ศูนย์  naipietiesoen
de jaren tien ในปีที่สิบ naipietiesip
de jaren twintig ในปีที่ยี่สิบ  naipietieyiesip
gisteren เมื่อวานนี้ muurwaannie
eergisteren วานซืน waanchuun
vorige week สัปดาห์สุดท้ายsapdaa soedtaai
gisterochtend เช้าวานนี้ chouw waannie
gistermiddag บ่ายวานนี้ bai waannie
gisteravond คืนวานนี้ khuun waannie
gisternacht เมื่อวานตอนดึก muurwaan tonduk
vorige maand เดือนทีแล้ว deuntielew
vorig jaar ปีทีแล้ว pietielew
een week geleden สัปดาห์ทีแล้ว sapdaa tielew
een maand geleden 1เดือนทีแล้ว neungdeun tielew
een jaar geleden 1ปีทีแล้ว neungpie tielew
  
Het heden ปัจจุบัน pantjoeban
nu ตอนนี้ tonnie
vandaag วันนี้  wannie
vanochtend ตอนเช้า ton chouw
vanmiddag ตอนบ่าย ton baai
vanavond ตอนเย็น  ton yen
vannacht ตอนกลางคืน ton klangkuun
deze week สัปดาห์นี้  sapdaanie
deze maand เดือนนี้ deunnie
dit jaar ปีนี้ pienie
   
De toekomst ในอนาคต naianakhod
later ภายหลัง  phailhang
morgen วันพรุ่งนี้ wanproengnie
overmorgen วันมะรืน  wanmaruun
morgenochtend พรุ่งนี้เช้า  proengnie chouw
morgenmiddag บ่ายวันพรุ่งนี้ baai wanproengnie
morgenavond คืนวันพรุ่งนี้ khuun wanproengnie
morgennacht ตอนดึกวันพรุ่งนี้ ton dukwanproengnie
volgende week สัปดาห์หน้า  sapdaa nhaa
volgende maand เดือนหน้า   deun nhaa
volgend jaar ปีหน้า   pienhaa
 over een week อีกหนึ่งสัปดาห์  iek neungsapdaa
over een maand อีกหนึ่งเดือน iek neungdeun
over een jaar อีกหนึ่งปี iek neungpie
   
Klokkijken ดูนาฬิกา doe nalikaa
Overige tijdsaanduidingen การแสดงเวลาอื่น ๆ kaansadeng welaauunuun
altijd เสมอ/ตลอด  sameu/talod
nooit ไม่เคย  maikheuy
ooit เคย   kheuy
soms บางที  baangtie
vaak บ่อยๆ  booibooi
vroeg เช้า chouw
laat สาย saai
gedurende ในระหว่าง nairawang
voor ก่อน/ สำหรับ kon/samrap
na หลัง lhang
begin เริ่มต้น  reumton
eind สุดท้าย/จบ  Soedtaai/tjop
in de tussentijd ในขณะเดียวกัน nai kgana deuwkan
kort สั้น  san