คำสุภาษิต และคำพังเพย ไทย /ดัชท์ Uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegdes

 
คำสุภาษิต และคำพังเพย ไทย /ดัชท์  (kam soepaasit le’ kam pangpey)

Uitdrukkingen, spreekwoorden en gezegdes   

ความพยายามอยู่่ที่ไหนความสำเร็วอยู่ที่นั้น; Waar een wil is, is een weg.
Kwaam payayam yoe tienei kwaam samred yoe tienan
 
ดีใจได้แก้ว ;Een gat in de lucht springen.
Diejtai dij kew 

เงินทองไม่ได้หาได้ง่ายๆและมันไม่ได้ออกมาจากหลัง;

Het geld groeit mij niet op de rug.
Ngeuntong mei dei haa dij ngaay ngaay le’ man mei dij ok maa jtaak lhang
 
ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น; 

De appel valt niet ver van de boom. 
Loek mai lhon mei klai ton
 
พูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง;
Spreken is zilver maar zwijgen is goud.
Poed pai songphaibiey ning siey tamlong tong 
 

ลิ้นสองแฉก; Met twee tongen praten.
Lien’song cheek
หรือ นกสองหัว
Nok song hua
 
ยอมรับความจริง; Bakzeil halen.
Yomrab kwaan jting
 
พูดจาเหมือน ไก่ไม่มีหัว (หน้ามึน);
Praten als een kip zonder kop. 
Poedjtaa mheun kai mei mie hua
 

 

หักพล่าด้วยเข่า:
Wie niet horen wil moet voelen.
Hak plaa deuy ghou
 
กำขี้ดีกว่ากำตด;  één vogel in de hand is beter dan tien in de lucht.
Kam gie diekua kam tod
หรือ Een half ei is beter dan een lege dop.
 
กาลเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ (ช้าๆได้พล่าเล่มงา ม);
Komt tijd, komt raad.
Chaa chaa dij plaa lem ngaam

ขูดเลือดจากปู; Van een kale kip kan je niet plukken.  
 Ghoed luud jtaak poe
 

ทำเืรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่; Van een mug een olifant maken.  
Tam ruung lek hai pen ruung yai
 
ไม่มีใครแก่เกินเรียน; Een mens is nooit te oud om te leren.
Mei mie krai kee keun rien
 

เอามาเทียบกันไม่ได้เช่นไก่กับไข่;
Je kunt geen appels met peren vergelijken.
Ou maa thiep kan meidei chen kai kab ghai
 
ทำดีได้ดีทำชั่วไ้ด้ชั่ว; Je krijgt wat je geeft.
Tamdie dij die tamchua dij chua
 
มักง่าย; De kantjes er af lopen.
Mak ngaay
 
มาก่อนได้นั่งหน้า มาช้าได้นั่งหลัง; Wie het eerst komt, wie het eerst maalt.  
Maa kon dij nangnhaa maa chaa dij nang lhang
 

ปลูกเรือนตามใจผู้อยู่ ผูกอู่ตามใจผู้นอน;  Wat een boer niet kent, dat eet hij niet.
Ploekrieun taam jai phoe yoe ploekoe taam jai ploe noon
 
คนดีจริงจะไม่อวด;  Praat niet over jezelf, wij praten wel als je weg bent.
Khon die jting jta mei oaud
 
ขี้ช้างจับตั๊กแตน ; Veel voor weinig.
Ggie chang jtap takkaten
 
หัวเราะทีหลังดังกว่า ; Wie het laatst lacht lacht het best.
Haurouh tielhang dangklou
 
หมูไปไก่มา ; Boter bij de vis.
Mhoe pai kai maa
 
ไม่เห็นโลงศพไม่หลั่งน้ำตา; Wie die niet horen wel moet maar voelen.
Meihen longsop mei lang naantaa  
 

 

 
Getalen of cijfers 


0,0       ศูนย์                     soen                          Nul

๑ ,1:     หนึ่ง                     nhung                         Een

๒, 2:     สอง                    song                          Twee

๓, 3 :    สาม                     saahm                        Drie

๔, 4 :    สี่                        shie                           Vier

๕, 5 :    ห้า                       haa                            Vijf

๖, 6 :     หก                     hok                             Zes

๗, 7 :     เจ็ด                     jhed                           Zeven  

๘, 8 :     แปด                    phed                          Acht

๙, 9 :     เก้า                      kauw                         Negen

๑๐, 10 :   สิบ                     sib                            Tien

๑๑, 11:    สิบเอ็ด                sip-et                          Elf

๑๒, 12 :   สิบสอง               sipsong                       Twaalf

๒๐, 20 :   ยี่สิบ                   yie- sib                      Twintig

๒๑, 21 :  ยี่สิบเอ็ด                yie-sib- et                  Eenentwintig


๓๐, 30 :  สามสิบ                saan-sib                      Dertig


๓๑ , 31:  สามสิบเอ็ด           saan-sib-et                   Eenendertig


๔๐, 40 :  สีสิบ                    sie- sib                      Veertig


๕๐, 50 :  ห้าสิบ                    haa- sib                    Vijftig


๕๑ ,51 :  ห้าสิบเอ็ด               haa - sib- et               Eenenvijftig


๖๐, 60 :   หกสิบ                   hok - sib                    Zestig


๗๐, 70 :    เจ็ดสิบ                jhed- sib                     Zeventig


๘0, 80 :    แปดสิบ                phed - sib                   Tachtig


๙๐, 90 :    เก้าสิบ                  kauw - sib                  Negentig

๑๐๐, 100 : หนึ่งร้อย               nhung - rooi                Honderd

๑๐๑ ;101 : หนึ่งร้อยหนึ่ง           nhung -rooi- nhung      Honderdeen


๑๐๐๐ ;1000 : หนึ่งพัน              nhung - phan             Duizend


๑๐,๐๐๐ ;10,000 : หนึ่งหมื่น       nhung- mhuun           Tienduizend


๑๐๐,๐๐๐ ;100,000 : หนึ่งแสน    nhung- sen               Honderdduizend

๑,๐๐๐,๐๐๐; 1,000,000 :  หนึ่งล้าน   nhung - lhaan      Miljoen
 
 

Dagen in de week (sap-pha-dha-nhung-mie-jhed-wan)

วันอาทิตย์
            wan- a- tid                                 zondag

วันจันทร์
              wan- tjan                                   maandag

วันอังคาร             wan- ang- gan                            dinsdag

วันพุธ                 wan- poet                                  woensdag
 
วันพฤหัสบดี
         wan- pha- ru -has -sa- bordie         donderdag

วันศุกร์
                 wan- soek                                 vrijdag

วันเสาร์                wan- souw                                 zaterdag

?xml:namespace>
?xml:namespace>

?xml:namespace>